Volgende dag ophalen wanneer voor 24u 's nachts bestelt.
Wij genieten van onze vakantie van woensdag 10/7 tot en met woensdag 31/7. Beste klant, wij genieten van onze vakantie van woensdag 10 juli tot en met woensdag 31 juli.

Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden van Bakker Bas BV (hierna genoemd Bakker Bas), gevestigd te Neerbuul 2, BE-2250 Olen met ondernemingsnummer 0809.765.403 (hierna "Voorwaarden") zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen, leveringen en overeenkomsten -al dan niet op afstand- tussen Bakker Bas en de klant (hierna "Klant"), tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Dit zowel voor offertes, bestellingen, leveringen en overeenkomsten in een B2C context (hierna "Klant-consument") als in een B2B context (hierna "Klant-handelaar").

1.2 Deze voorwaarden bevatten en beheersen de volledige overeenkomst tussen Bakker Bas en de Klant, met betrekking tot het geheel van de aan of door ons gevraagde en toevertrouwde opdracht(en). Deze voorwaarden worden geacht aanvaard te zijn bij het plaatsen van een bestelling of de ondertekening door de Klant van de bestelbon, offerte of overeenkomst, ongeacht enige eerdere correspondentie en ongeacht enige andere voorwaarden of enige documenten of formulieren van welke aard ook vanwege de Klant.

1.3 Bekendmaking van deze Algemene Voorwaarden geschiedt door vermelding door Bakker Bas. De Klant krijgt ten alle tijden de mogelijkheid de Algemene Voorwaarden in te zien, dan wel op internet, dan wel schriftelijk. Bij slecht leesbaar- of onvolledigheid worden deze op eerste verzoek van de Klant (via mail: info@bakkerbas.be ) bezorgd door Bakker Bas aan de Klant.

1.4 Zijn de voorwaarden opgemaakt of vertaald in een andere taal dan Nederlands, prevaleert steeds de Nederlandse versie.

1.5 Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn alleen dan tegenstelbaar aan Bakker Bas indien Bakker Bas deze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard heeft. In dat geval blijven de andere bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van toepassing. Aan overeengekomen afwijkingen kan de Klant geen rechten ontlenen voor andere of toekomstige transacties.

1.6 De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van een bepaling van de overeenkomst en/of deze tekst van de Voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst/de Voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt dan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

1.7 De Klant kan zijn overeenkomst of een deel ervan niet overdragen aan een derde partij, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bakker Bas. De Klant blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor de betaling van de overgedragen overeenkomst indien de derde partij niet op vervaldag de factuur betaald heeft aan Bakker Bas.

2. Aanbod en prijzen

2.1 Als Bakker Bas gebruik maakt van afbeeldingen, vormen deze een indicatie van de aangeboden producten. De finaal geleverde producten kunnen licht afwijken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Bakker Bas niet. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

2.2 Informatie over allergenen kan u steeds vragen aan de werknemers in de winkel of via mail: info@bakkerbas.be. Ingrediënten van onze producten kunnen veranderen, gelieve steeds de laatste informatie aan onze medewerkers te vragen.

2.3 Bakker Bas heeft op elk moment vóór de aanvaarding van de offerte door de Klant het recht om fouten in de offerte recht te zetten of de offerte in te trekken. Bakker Bas kan niet aan haar offertes worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.4 T.a.v. Klant-handelaars zijn de prijzen exclusief BTW en enige andere belastingen en heffingen, tenzij anders vermeld. T.a.v. Klant-consumenten zijn de prijzen inclusief BTW en enige andere belastingen en heffingen, tenzij anders vermeld. Alle prijzen en andere bedragen zijn in euro uitgedrukt. BTW en alle andere belastingen, taksen, heffingen of kosten zijn steeds ten laste van de Klant. Indien er een BTW aanpassing is, dan heeft Bakker Bas het recht deze aanpassing uit te voeren op alle betrokken facturen.

2.5 De prijs van Bakker Bas, zoals opgegeven in het aanbod van Bakker Bas, hetzij als eenheidsprijs of als forfaitaire prijs, wordt vastgelegd op basis van de tarieven, officiële koersen, weddes en sociale lasten geldig op de datum van de opstelling van het aanbod. Deze is steeds indexeerbaar door Bakker Bas en zelfs zonder het voorafgaandelijk akkoord van de Klant, indien de marktprijzen of de parameters voor hun berekening op het ogenblik van de facturatie, met minstens 5 % gestegen zijn. De herziening gebeurt op basis van de formule P1 = P0 x (0,2 + L1/L0 x 0,4 + M1/M0 0,4).

3. De overeenkomst – Afhaling

3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3.2 Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Bakker Bas onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Bakker Bas is bevestigd, kan de Klant-consument de overeenkomst ontbinden. Bakker Bas behoudt steeds het recht een bestelling te weigeren.

3.3 Bestellingen dienen afgehaald te worden in de winkel of aan het daarvoor toegewezen afhaalpunt op zon- en feestdagen. Niet-afgehaalde bestellingen dienen betaald te worden.

4. Herroepingsrecht bij producten

4.1 De Klant-consument kan een overeenkomst op afstand met betrekking tot de aankoop van een product (anders dan op maat vervaardigde producten en producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben, of producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor terugzending) gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Bakker Bas mag de Klant-consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4.2 Minstens alle bakkerijproducten worden beschouwd als snel bedervend en met een beperkte houdbaarheid. Aldus zijn ze niet vatbaar voor herroeping na bevestiging door Bakker Bas van de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

5. Uitoefening van het herroepingsrecht door Klant-consument

5.1 Indien de Klant-consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht zoals bepaald onder 4.1, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Bakker Bas.

5.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in 5.1 bedoelde melding, overhandigt de Klant het product aan (een gemachtigde van) Bakker Bas.

5.3 De Klant-consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Bakker Bas verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant-consument.

6. Verplichtingen van Bakker Bas bij herroeping

6.1 Bakker Bas gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Klant-consument heeft gebruikt, tenzij de Klant-consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Klant-consument.

7. Klachten inzake voorschotten of facturatie

7.1 Ten einde geldig te zijn, moet elke klacht aangaande voorschotten, betalingen en facturen geschieden bij aangetekend schrijven aan de zetel van Bakker Bas binnen de acht kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de factuur, nota of kostenstaat. De factuurdatum wordt vermoed de datum van verzending van factuur te zijn.

7.2 Betaling van de factuur zonder protest binnen de gestelde termijn levert steeds en zonder uitzondering een voldoende bewijs op van de geleverde prestaties. Bewijs van verzending van de factuur wordt geleverd door het uitgaand facturenboek van Bakker Bas of opname in de BTW aangiftes.

8. Betalingsmodaliteiten

8.1 Alle facturen zijn betaalbaar op het adres van de maatschappelijke zetel, op de vervaldag en contant in handen van Bakker Bas (cash of elektronisch), tenzij anders overeengekomen.

8.2 Bij niet-betaling door een Klant op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1% per maand. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 125 EUR per factuur. Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de Klant een boete verschuldigd gelijk aan 15 % van de door de Klant aan gebruiker verschuldigde hoofdsom inclusief 21% BTW, ongeacht of Bakker Bas buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van Bakker Bas om schadevergoeding te vorderen.

8.3 Indien de Klant nalaat het volgens factuur in hoofdsom en aankleven bepaalde te betalen binnen de voormelde termijn, is het integrale bedrag, van alle openstaande facturen, eveneens en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar door bakker Bas.

8.4 Onverminderd de overige rechten van Bakker Bas uit hoofde van dit artikel, is de Klant jegens gebruiker gehouden om de incassokosten te vergoeden die Bakker Bas heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een - niet aanvaard - schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken die voorzien worden.

9. Overmacht

9.1 Bakker Bas is niet gehouden tot de nakoming van contractuele verplichtingen waarvan de uitvoering onmogelijk geworden is. In elk geval kan Bakker Bas niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet-nakomen van haar contractuele verplichtingen of daaruit voortvloeiende schade van de Klant als gevolg van oorlogen en hun gevolgen, stakingen, pandemieën of gelijkaardige, gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoer, elektriciteits- en telecommunicatiestoornissen, excessieve prijzen voor nutsvoorzieningen en grondstoffen, bedrijfsstoornissen, wanprestaties en/of overmacht van haar leveranciers, vergunningsvereisten en andere juridische en administratiefrechtelijke vereisten, die allen als overmacht gelden.

9.2 Indien de overmachtssituatie langer duurt of dreigt te duren dan 3 maanden heeft Bakker Bas het recht om de overeenkomst onmiddellijk bij aangetekende brief te ontbinden, zonder een voorafgaand beroep op een rechter en zonder enige schadeloosstelling. In zo’n geval zal Bakker Bas recht hebben op de betaling door de Klant van alle reeds geleverde goederen of diensten en van de kosten die reeds gemaakt werden met het oog op de toekomstige uitvoering van de overeenkomst.

9.3 De niet-nakoming door Bakker Bas van haar contractuele verplichtingen als gevolg van zulke overmacht situaties is geen grond tot verbreking, ontbinding of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door de Klant-handelaar, noch geeft dit het recht aan de Klant-handelaar op prijsvermindering of schadevergoeding.

10. Intellectuele en andere Eigendomsrechten – Persoonsgegevens

10.1 Elk intellectueel of ander eigendomsrecht (ongeacht of dit geregistreerd is of niet) op werken, goederen of diensten die in eigendom zijn van, gebruikt zijn of gecreëerd zijn door Bakker Bas, haar werknemers, consultants of onderaannemers in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, blijft de exclusieve eigendom van Bakker Bas en/of haar licentiegevers, al naargelang het geval. De levering van goederen door Bakker Bas aan de Klant houdt geen enkele overdracht in van enig zulk recht.

10.2 De Klant erkent expliciet de volledige eigendom van Bakker Bas van de merknaam Bakker Bas, de handelsnaam Bakker Bas, de domeinnaam bakkerbas.be en de auteurs- en andere intellectuele rechten op de naam Bakker Bas, de logo’s en andere grafische branding van Bakker Bas en de inhoud van de website www.bakkerbas.be.

10.3 De partijen zullen persoonsgebonden gegevens enkel voor wettelijk toegestane doeleinden verwerken, gebruiken of stockeren met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.

11. Elektronische facturatie

11.1. De originele facturen van Bakker Bas zullen elektronisch aangeleverd worden. Indien de Klant een kopie van zijn factuur toch op papier aangeleverd wenst, dan kan dit tegen vergoeding (€ 10,00 per factuur) via eenvoudig verzoek aan info@bakkerbas.be .

12. Parking

12.1 Het gebruik van de parking van Bakker Bas gebeurt op eigen risico. Bakker Bas is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen.

13. Geschillen en toepasselijk recht

13.1 De Algemene Voorwaarden worden beheerst door en zijn opgesteld krachtens Belgisch recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13.2 In geval van geschil zijn enkel de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd, hetzij de Ondernemersrechtbank Antwerpen – Afdeling Turnhout, hetzij de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen – Afdeling Turnhout, hetzij het Vredegerecht Westerlo. Enkel het Belgische recht is van toepassing.